Monday, August 01, 2011

Of 1MPM6 Najib's skewed political science 101...

Since 1MPM6 is in HKL recuperating from his knee operation, he sure do have time to do some reality check. This time around what about reality check on what 1MPM6 said in his closing speech at Malaysian Students Leaders Summit (MSLS)...

Whilst waiting for the formal announcement on the beginning of Ramadan, TV3 carried a news report on 1MPM6 Najib using his oratory skill in defending his government records and proclaiming that he believed in democracy. What a joke...

Malaysian Insider pick up the news with the caption "Najib:BN would have won Kelantan if polls skewed". His reasons? :-

  1. PAS retained Kelantan with a slim majority of 3 seats in 2004;
  2. PAS retained 1 state seat with a simple majority of 2 votes;
  3. BN won a by-election reducing PAS majority by 1 state seat;
Is Najib getting senile? Who was the Prime Minister in 2004 until 2008? What Najib failed to expose in MSLS are these :-
  1. Abdullah Badawi is the Prime Minister from 2004 to 2008;
  2. Abdullah Badawi respect the Kelantanese wishes to be governed by PAS;
  3. Abdullah Badawi did not make any attempt to "buy" froggies like what Najib did in Perak in 2009;
  4. The by-election which reduces PAS's majority to 1 happens in mid-term;
  5. Abdullah Badawi did not make any attempt to "win over" PAS elected representative because the reps are voted in by the voters and as such they are answerable to the voters (whilst 3 Perak froggies were frothing claiming they won because of their personality and not because of the party);
1MPM6 Najib failed to address the issue correctly. Najib failed to mention that 2004 was BN's superyear when Abdullah-led BN routed PAS and recapture Terengganu. Did he mentioned that? Did Najib mentioned that after years under Mahathir, the rakyat decided to give carte blanche to Abdullah to run the country by presenting him with a landslide win in 2004?

This is where Najib and Abdullah differs. Najib will go all out to win a "lost" state at all cost. See what he had done to Perak. 1MPM6 might have secured Perak but at the same time the backlash swept many casualties including those whose official residence is in Kuala Kangsar.

In his quest to be a "winner" 1MPM6 did the unexpected - he introduce the "you help me, I helpt you" syndrome and top it with "I help you now, you helpt me later" by promising G Palanivel a full ministerial post!

Say what you want of Abdullah but his Jeanie never overshadow him in his official duties. Curse as much as you want of Mahathir but Hasmah Ali never placed Mahathir on a back-burner. Najib? Well, just look at the mess RoseCTmah is inflicting!

Since Najib is in HKL, will RoseCTmah nursing him or is RoseCTmah too busy getting her carpet cleaned? Whatever it is, Ahlan wasahlan Ramadan al mubarak...

Till then...G'nite M'sia...wherever u are...

6 comments:

Fi-sha said...

Selamat menjalankan ibadah Puasa Tuan Dnightcaller :)

Groucho Marx said, "“Only one man in a thousand is a leader of men, the other 999 follow women”. How true....

nightcaller said...

Fi-sha

Ahlan Wasahlan ramadan al mubarak....

Hope i am 1 out of the 1000 :)

Anonymous said...

The RAHMAN theory will ends with Najib.

nightcaller said...

Anon

Que sera sera... whatever will be, will be...

The way 1MPM6 Najib allows himself to be "one of the 999 men who follows women" may leads to RAHMAN, him being the last... but what comes after that?

Now that Najib is temporarily demobilised with his knee op, maybe that will cut back his overseas trip and Rosmah forced to be more domestic... less flying and less shopping spree...:)

Anonymous said...

Lek obudzi [url=http://www.perfumeria.atm.pl]Perfumeria[/url] zmniejszenie poch³aniania podwaliny tluszczowych przez ludzki istota. Owo na cacy dziewiczy farmaceutyk dla damy, które chc¹ odchudziæ siê tudzie¿ ukoñczyæ na przewy¿szaj¹cy trend posi³ków. Medykament ten pozwala podwy¿szyæ skutecznoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu z zastosowaniem [url=http://www.hotelmorskieoko.pl/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria.html]Perfumeria[/url] zaledwie diety zaœ æwiczeñ fizycznych. Lek tamten nabêdziesz w aptece internetowej. Zapraszamy do rzutkiej online taniej apteki internetowej po medykamenty i po informacje o koncentratach. Kupek przeto alli Ho³ubimy ta¿ majêtnoœci¹ pañszczyznê wyci¹gów i tak krain¹ satysfakcjê zwiedzaj¹cych stronê. Apteka internetowa jest jedn¹ spoœród siedmiu najbardziej charakterystycznych i rasowych siê portali zapewniaj¹cych dostarczanie uzysków farmacetycznych.Musimy daæ zobaczyæ w tym momencie trzy warianty prepratów. Polska apteka o której zapisujemy dzia³a w podejœcie solidny oraz porucza [url=http://www.perfumeria.rel.pl]Perfumeria internetowa[/url] ekstrakty w cugu ledwo jakiegoœ dnia od czasu momentu wypracowania twojego zapotrzebowania. Przed momentem z owego wygrywa setne [url=http://www.perfumeria.tm.pl]Perfumeria[/url] wyceny pacjentów. Na luŸny brzuszekJest moc suplementów diety na wyszczuplenie. Do skrupulatnych przynale¿¹ te zawieraj¹ce w zestawie l-karnitynê, wszak rzeczwiœcie wypróbowanym oraz oraz pokazanym dzia³aniem przypadkiem zaakceptowaæ siê tylko alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Dieta lecz oraz æwiczenie fizyczne w przewa¿aj¹cym szczeblu rozs¹dzaj¹ o nieskazitelnym zgonieniu [url=http://www.artykulandia.pl/Perfumeria-internetowa-a10.html]Perfumeria[/url] istotnoœci.Na menopauzêMenopauza jest niekiedy, gdy krwawienie przestaje, natomiast jajniki bezwarunkowo koñcz¹ uzyskiwaæ jajeczka. Na menopazuê prê¿ne s¹ takie preparaty podczas gdy diohespan max, diosminex obejmuj¹ce diosminê. Chronos menopauzy niemniej jednak nie oznacza dla buzi pieknej tragedii natomiast nale¿y spoœród ni¹ siê zmierzyæ.

justicenequality said...

Selamat Hari Raya Aidilfitri, Maaf Zahir dan Batin to all Muslims